ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Με τον όρο «διαχειριστές της εταιρείας» νοούνται, με επιφύλαξη τυχόν μεταβολής του καταστατικού της εταιρείας και επακόλουθης τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι Αλίκη Αναγνώστη, Μαρίνα Σπανού και Κωνσταντίνα Τυροβολά (στο εξής αναφερόμενες ως «εμείς»).
 2. Με τον όρο «εταιρεία» ή «εταιρεία μας» νοείται η εταιρεία με την επωνυμία Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ-Μ.ΣΠΑΝΟΥ-Κ.ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΟΕ και με διακριτικό τίτλο YOURTRANSLATOR, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της μετάφρασης, του υποτιτλισμού, της διερμηνείας και εν γένει των γλωσσικών υπηρεσιών.
 3. Με τους όρους «δημιουργός της ιστοσελίδας», «κατασκευαστής της ιστοσελίδας» και «υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης» νοείται ο τεχνικός συνεργάτης μας Luis Alberto Gomez Maestre, το μοναδικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα επεξεργασίας της ιστοσελίδας, εκτός τεχνικής αδυναμίας του, οπότε δύναται να γίνει ανάθεση τεχνικών υπηρεσιών σε τρίτο άτομο, δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 4. Με τον όρο «συνεργάτης» νοείται κάθε μεταφραστής, διερμηνέας, επαγγελματίας του τομέα των γλωσσικών υπηρεσιών (στο εξής «συνεργάτης») ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω και για λογαριασμό της εταιρείας ως ελεύθερος επαγγελματίας αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας με την εταιρεία και όχι απευθείας με τον πελάτη. Ο συνεργάτης είναι έμπειρος και καταρτισμένος επαγγελματίας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών του και η ικανοποίηση του πελάτη. Όπου κρίνεται απαραίτητο, και για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, ο συνεργάτης θα υποβάλλει ένα δείγμα μετάφρασης σε εμάς, το οποίο θα αξιολογείται για την ανάθεση μελλοντικών έργων. Ο συνεργάτης υπόκειται, όπως και εμείς, στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και στους όρους της πολιτικής απορρήτου, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας.
 5. Με τον όρο «πελάτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άτομο ή εταιρεία, το οποίο επιθυμεί τη λήψη υπηρεσιών (βλ. υπηρεσίες) από εμάς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις και την προβλεπόμενη διαδικασία συνεργασίας μας (βλ. συνεργασία).
 6. Με τον όρο «υπηρεσίες» νοούνται οι αναφερόμενες στην ιστοσελίδα μας υπηρεσίες, συγκεκριμένα μετάφραση, επίσημη (επικυρωμένη) μετάφραση, επιμέλεια κειμένου, διερμηνεία, απομαγνητοφώνηση, υποτιτλισμός, καθώς και τυχόν άλλες υπηρεσίες συναφείς αυτών και πάντως συναφείς με τον τομέα των γλωσσικών υπηρεσιών, όπως εκάστοτε συμφωνείται με τον πελάτη (στο εξής αναφερόμενες «υπηρεσίες»).
 7. Με τον όρο «έργο» νοείται το αρχείο ή το σύνολο των αρχείων που αποστέλλονται από τον πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 8. Με τον όρο «αρχείο» νοείται κάθε επεξεργάσιμο ή μη, κυρίως ηλεκτρονικό, αλλά και έντυπο αρχείο, το οποίο αποστέλλεται στην εταιρεία για υποβολή προσφοράς ή για την παροχή των υπηρεσιών μας από τον πελάτη.
 9. Με τον όρο «γλώσσες εργασίας» νοούνται οι γλώσσες των υπηρεσιών μας, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα (στο εξής αναφερόμενες «γλώσσες»), αλλά και άλλες οι οποίες προστίθενται κατά καιρούς με την επέκταση της βάσης των συνεργατών μας και ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών μας.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Για τη χρήση των υπηρεσιών μας, ο πελάτης πρέπει να αποστείλει το/τα αρχείο/α του ή/και το βοηθητικό υλικό, ορολογία ή στοιχεία για την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (info@yourtranslator.io) ή όπως άλλως οριστεί κατά περίπτωση (π.χ. με φαξ ή μέσω ταχυδρομείου). Στη συνέχεια, υποβάλλεται προσφορά ή/και ένα πρώτο δείγμα μετάφρασης, όχι μεγαλύτερο από 250 λέξεις, ανάλογα με την έκταση του έργου, και πραγματοποιείται η οριστική συμφωνία ανάθεσης ή όχι του έργου σε εμάς. Σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται οι όροι τιμολόγησης της υπηρεσίας, η προθεσμία παράδοσης και η τελική μορφή του/των παραδοτέου/έων, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις δυνατότητες επεξεργασίας του/των αρχείου/ων. Μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία. Ανάλογα με τον όγκο του έργου, μπορεί να ζητηθεί κατάθεση προκαταβολής έως και 50% για τη διασφάλιση πληρωμής της υπηρεσίας με το υπόλοιπο 50% να κατατίθεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Αυτό ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις τακτικής συνεργασίας με τον πελάτη. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο να ζητήσει ο πελάτης περαιτέρω αλλαγές, προσθήκες ή επεξεργασία. Η πληρωμή του τιμολογίου πρέπει να πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη. Ο συνεργάτης θα πληρώνεται απευθείας από την εταιρεία, εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του έργου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την εταιρεία. Ως τρόποι πληρωμής ορίζονται είτε (α) η κατάθεση σε λογαριασμό είτε (β) η πληρωμή μέσω PayPal, με τα λεπτομερή στοιχεία λογαριασμού της εταιρείας μας να δίδονται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
 2. Οι τιμές κοστολόγησης της υπηρεσίας αποτελούν συνάρτηση του όγκου του έργου και του βαθμού δυσκολίας που εμπεριέχει το περιεχόμενο, η μορφή αρχείων και ο συνδυασμός γλωσσών. Στην περίπτωση μεταφραστικών έργων, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ (α) της μετάφρασης χωρίς επιμέλεια (χαμηλότερο κόστος), που συνιστάται εάν το κείμενο προορίζεται για εσωτερική ή προσωπική χρήση και (β) της μετάφρασης με επιμέλεια (πλήρες κόστος), που συνιστάται εάν το κείμενο είναι επίσημο ή πρόκειται να δημοσιευτεί. Επιδιώκουμε να παρέχουμε καλύτερες τιμές σε πελάτες με μεγάλο όγκο έργου, ανέργους και φοιτητές. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, ενθαρρύνουμε τον πελάτη μας να επικοινωνήσει με εμάς ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους υποδεικνυόμενους τρόπους επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, προτρέπουμε τους πελάτες μας, με την ανάθεση κάθε έργου, να μας παρέχουν κάποια ειδική ορολογία ή τυχόν γλωσσάρια που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουμε, καθώς και οδηγίες ως προς το σκοπό και το ύφος του έργου, για να αποφευχθούν περιττές διορθώσεις και καθυστερήσεις.
 3. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη από την ποιότητα του/των παραδοτέου/παραδοτέων, ακολουθεί ενδελεχής συζήτηση με την εταιρεία σχετικά με τα σημεία όπου υπάρχει ασυμφωνία και οποιεσδήποτε εύλογες και αιτιολογημένες διορθώσεις/τροποποιήσεις παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση πλήρους ασυμφωνίας του πελάτη με την εταιρεία ή/και τον συνεργάτη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου/των παραδοτέων, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του κειμένου από τρίτο πρόσωπο και η διάθεση των αποτελεσμάτων του ως άνω ελέγχου στον πελάτη. Εάν τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου είναι αρνητικά, η εταιρεία δεσμεύεται να παράσχει δωρεάν νέα μετάφραση της κατάλληλης ποιότητας στον πελάτη. Εάν τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου είναι θετικά, η εταιρεία δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι του πελάτη.
 4. Δυνατότητα πρόσβασης στο/στα αρχείο/α που έχει αποσταλεί έχουμε μόνο εμείς και, εάν συντρέχει περίπτωση, ο/οι συνεργάτης/συνεργάτες που αναλαμβάνουν το έργο, το ίδιο ισχύει δε και για την υποβολή προσφοράς στον πελάτη.

ΙΙΙ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών και πελατών της εταιρείας προστατεύονται δυνάμει του Νόμου 3471/2006, διαφυλάσσονται από τους διαχειριστές της εταιρείας και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της συνεργασίας με τον πελάτη ή τον συνεργάτη. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας και ο δημιουργός της ιστοσελίδας, εάν και εφόσον χρειαστεί να επέμβει για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Η εταιρεία χειρίζεται με εχεμύθεια έναντι τρίτων κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον πελάτη και απαγορεύεται να αποκαλύπτει σε τρίτους μυστικά και απόρρητα του πελάτη που μπορούν να τον βλάψουν ανταγωνιστικά. Ειδικότερα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι εχέμυθη, καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον πελάτη αλλά και μετά τη λήξη της, όσον αφορά επιχειρησιακά ζητήματα εμπιστευτικής φύσης, και σε ότι αφορά συνεργαζόμενες εταιρείες και να τηρεί την εχεμύθεια σχετικά με επαγγελματικά μυστικά των πελατών της τα οποία είναι γνωστά σε αυτήν ή έχει πληροφορηθεί λόγω της ιδιότητάς της.
 3. Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών της η εταιρεία έρθει σε επαφή και κάνει χρήση υλικού του πελάτη, (π.χ. δεδομένα, αρχεία, λογισμικό, εκθέσεις ή παραδοτέα άλλων έργων κ.λ.π.), δεν λαμβάνει ποτέ αντίγραφα για ιδία χρήση.
 4. Η εταιρεία θα επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώσεις στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών, ακόμη και για την περίοδο μετά από το τέλος του έργου ή μετά τη λήξη της απασχόλησής τους.